Yuran Kepada Badan Profesional – Yuran kepada badan profesional berhubung keahlian untuk mengekalkan kedudukan profesion berkaitan dan menjalankan pekerjaan dibenarkan sebagai tolakan, contohnya yuran profesion perubatan atau guaman.

Yuran tersebut boleh ditolak dari Penggajian kasar (seperti di dalam EA). Amaun perlu diisi dalam ruangan Pendapatan berkanun penggajian (amaun penggajian bersih yang telah ditolak yuran professional). Panduan pengiraan pendapatan larasan bagi punca penggajian boleh dirujuk pada muka surat 10 Ketetapan Umum No. 5/2022 - PENCUKAIAN INDIVIDU BERMASTAUTIN BAHAGIAN II - PENGIRAAN JUMLAH PENDAPATAN DAN PENDAPATAN YANG BOLEH DIKENAKAN CUKAI.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia